Återkoppling från Länsstyrelsen

Nu har föreningen mottagit kartor för nytt naturreservat som Länsstyrelsen skall skicka ut på remiss.

Som vi tolkar kartorna kommer Länsstyrelsen att följa redan befintlig gräns för natura2000-området, vilket i praktiken innebär att tillåtet surfbart område inte skiljer sig från tidigare.

Från föreningens sida är vi medvetna om att flera surfare kommer uppleva denna gräns som en kraftigt förminskning från tidigare.

Här får föreningen dock informera om att denna gräns har funnits länge, men har inte förmedlats från Länsstyrelsens sida, vilket antagligen har upplevts som att den inte har funnits!

Varbergs Förenade Surfare kommer att skicka synpunkter till Länsstyrelsen innan kartorna går ut på remiss.

Föreningen förespråkar:

  • En större tillåten yta för surf söderut, detta för ökad säkerhet och minskad trängsel under de dagar det är mycket aktivitet på vattnet.
  • Alternativt att det endast skall vara förbud under häckningsperioden.

Vi får se vad Länsstyrelsen svarar…

Fortsatt dialog med Varbergs Kommun

Föreningen har även haft det första inbokade mötet med Åsa Svensson, landskapsarkitekt på hamn- och gatuförvaltningen med ansvar för stränderna/badplatserna

Varbergs kommun förfogar över strandområdet i Björkäng.
Bilden ovan visar vad Varbergs Förenade Surfare vill skapa tillsammans med Varbergs kommun.

Mitt på bilden finns en gräns som markerar zonindelningen mellan badare/surfare.
Gränsen kommer markeras med hjälp av bojar.
När det är badande i vattnet har de företräde norr om markeringen.

Är det inga badare så är det således ok att surfa norr om markeringen men annars visar vi hänsyn och håller oss på södra sidan.

På stranden strax söder om markeringen/gränsen kommer vi att skapa en ”launch/landningsyta” bestående av en eller två launch-stolpar med minst 30 meters mellanrum, detta för att underlätta för de som vill self-launcha/landa på ett säkert sätt.

Det kommer att sättas upp provisoriska skyltar som tydliggör vad som gäller för badare respektive surfare. Dessa kommer att sitta vid den norra nedgången samt vid vår riggyta.

Ovan ser ni en exempel-skiss för en launch-stolpe.

Från föreningens sida tror vi att ovanstående tillvägagångssätt i Björkäng kommer att bli jättebra, tydligt och ”lätt att göra rätt” samtidigt som Varbergs kommun visar att de vill ha kitesurfare i Björkäng!

Kommer Björkäng bli först i Sverige med kommunfinansierade launch-stolpar?