Sammanfattning av Apelvikens utvecklingsarbete

Apelviken har länge legat många människor varmt om hjärtat.

Sedan 2011 har Varbergs kommun jobbat för en utveckling av Apelviken och här ger vi en sammanfattning över vad som har hänt över åren.

2011

Den 30 augusti 2011 beslutade Kommunstyrelsen att planeringskontoret skulle påbörja ändring av detaljplan för Apelvikens strand. Under 2012 arbetade man fram en rekreations- och utvecklingsplan i samarbete med allmänheten.

Rekreations- och utvecklingsplanen fick namnet Apelviken i mitt hjärta och är en målbild av vad näringslivet och allmänheten vill med området och pekar ut inriktningen för det fortsatta arbetet.

2013

Den 9 augusti 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att planeringskontoret skulle göra en förstudie för utveckling av Apelviken. Förstudien genomfördes av konsultfirman Radar, i samarbete flera kommunala förvaltningar.

Förstudien blev klar under 2014 med två olika scenarior: ett mera bebyggt och ett mera naturanpassat.

2015

Den 24 februari 2015 godkände kommunstyrelsen förstudierapporten och valde att fortsätta med alternativet bebyggt scenario.

2016/2017

Med utgångspunkt i förstudien togs en detaljplan fram för Apelvikens strand. Detaljplanen var på samråd under våren 2016 och på granskning den 4 maj 2017 till den 1 juni 2017.

Ett antal ändringar gjordes i detaljplaneförslaget inför antagande. Den främsta förändringen var att den stora grusparkeringen lämnas oberörd som den är i dag.

2018

Den 16 januari 2018 antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Apelvikens strand.

Överklaganden

Även om kommunfullmäktige antog detaljplanen i januari 2018, så vann den inte laga kraft. Omedelbart efter antagande överklagades detaljplanen.

I oktober 2018 avslog Mark & Miljödomstolen överklagan, men november 2018 överklagades deras beslut och gick vidare till Mark & Miljö-överdomstolen.

Laga kraft

Januari 2019 avslog Mark & Miljö-överdomstolen överklagan och detaljplanen för Apelviken vann laga kraft.

2020

Projektering pågår..

Detaljplanen

Detaljplanen ska möjliggöra en upprustning och utveckling av Apelvikens strand och säkerställa strandområdet för bad, rekreation och friluftsaktiviteter.

Detaljplanen ska svara på̊ behovet av framtida utveckling och reglera byggrätter, bereda plats för gång- och cykelväg samt utreda behovet av parkeringsplatser.

Detaljplanen innebär att befintliga restaurang-, kiosk- och surfverksamheter i Apelviken ges nya utvecklingsmöjligheter genom ökad byggrätt och utökad användning.

Nya byggrätter föreslås vid surfparkeringen, på Tångkörarvägens västra sida. Här föreslås ett nytt surfens hus med anslutande surftorg och en parkering för surf-fordon möjliggörs sommartid.

Detaljplanen möjliggör en strandpromenad i form av ett brett gång- och cykelstråk längs Tångkörarvägen. Ett stort antal cykel- och mopedplatser anläggs längs strandpromenaden.

Nya spänger föreslås längs befintliga stigar för att tillgängliggöra stranden. Framkomligheten ökar genom att möjligheten att parkera längre tid längs Tångkörarvägen i stor utsträckning tas bort.

För fortsatt tillgänglighet anläggs ett antal angöringsplatser samt handikapplatser längs vägen. Befintliga parkeringsytor för personbilsparkering dagtid effektiviseras genom att platserna tydligt märks upp.

Mer info

För dig som är nyfiken och vill veta lite mer.