Rådfrågan med svenska surfföreningar

Trots försök till konstruktiv dialog med Länsstyrelsen har de valt att se bort från föreningens inspel om vilka områden som nyttjas och gå vidare i sitt arbete om nytt utökat naturreservat, söder om Björkäng. Det innebär i praktiken att surfing blir förbjudet.

För att få insikt i vilket handlingsutrymme vi har som förening, har vi haft kontakt med andra föreningar i Sverige med liknande utmaningar.

Skånes Kitesurfklubb och Svenska Kiteförbundet har överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut om bildandet av naturreservat Lundåkrabukten i Kävlinge och Landskrona kommuner.

Gotlands Kiteförening har likaså överklagat Länsstyrelsen Gotlands beslut om bildandet av naturreservatet Vivesholm nordväst om Klintehamn (dvs Tjurudden).

I det gotländska exemplet var föreningen inte sakägare/markägare och överklagan blev inte inlämnat tillsammans med någon sakägare. Inget svar har kommit på överklagan, men trots det så träder reservatsföreskrifterna i kraft och mellan 15’e mars och 30’e juni är det inte tillåtet att surfa i området.

I Lundåkra-exemplet har överklagan skickats in gemensamt av Skånes kitesurfklubb, Svenska kiteförbundet, ett företag och en markägare i bukten. Inget svar har kommit på överklagan. Under tiden gäller skötselreglerna för kustremsan med kraftiga begränsningar för surf.

Varbergs Förenade Surfare har gått igenom merparten av underlagen från ovanstående exempel och det kan ifrågasättas huruvida det finns sakligt stöd för surfförbud.

Sammanfattning

Vi kan även konstatera att ska föreningen överklaga så bör det ske i samverkan med sakägare/markägare för att en överklagan överhuvudtaget räknas.

Efter mycket diskussion har Varbergs Förenade Surfare kommit fram till att gällande Björkäng så har vi förutsättningar för att komma fram till en acceptabel lösning för alla parter och på så sätt undvika ett förbud.

Istället för att invänta Länsstyrelsens beslut och eventuellt överklaga detta, så vill vi nyttja hösten 2018 på att försöka lösa utmaningen genom dialog.

Varbergs Förenade Surfare hoppas på att kunna lösa utmaningen genom dialog, och kommer löpande hålla medlemmar informerade om ärendet.