Länsstyrelsen planerar naturreservat vid Björkäng!

För fem år sedan informerade Länsstyrelsen om att de ville utöka naturskyddet vid Björkäng – men de har varit tysta sedan dess.

Nyligen bjöd dock Länsstyrelsen in till informationsmöte med anledning av bildandet av ett naturreservat vid Sik/Björkäng.

Skälen till detta är framförallt att värna fågellivet och Länsstyrelsen avser bland annat att införa restriktioner mot kite- och vindsurfing i området.

Enligt de kartor som Länsstyrelsen bifogar, så innebär ett nytt reservat i Sik att surf inte kommer kunna utövas från Läjet till Varberg Kommuns södra kommungräns!

Varbergs Förenade Surfare anser att i fall Björkäng stängs för surf, så kommer trycket på Apelviken och Läjet att bli ohållbart. Resultatet skulle bli markant ökad risk för skador samt konflikt mellan badande och surfare.

Nedan ser du den information föreningen har fått inför mötet.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, och att vårda och bevara naturmiljöer samt återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets stora betydelse som häcknings- och rastlokal för vadare och sjöfågel, samt för övriga djur- och växtarter typiska för denna kustmiljö, ska bevaras och vid behov återställas.

Syftet med naturreservatet är också att bevara ett artrikt havsområde i väsentligen oförändrat skick. Områdets betydelse som uppväxt- och födosöksområde för flertalet organismer ska säkerställas och naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter ska skyddas och ges möjlighet att naturligt utvecklas och förstärkas. Det ska även finnas förutsättningar för att ålgräs i angränsande områden ska kunna sprida sig till reservatet. Reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets biologiska värden inte hotas.

Syftet ska nås genom att:

  1. Betesmarken sköts med årlig betesdrift samt städning, slåtter och bränning vid behov.
  2. Minimera störningar på fågellivet.
  3. Verksamhet som tar mark eller vatten i anspråk och som medför skador på mark, vegetation eller den marina miljön samt förändrar landskapets karaktär regleras.
  4. Skapa öppna våtmarker.
  5. Sjöfåglar och marina organismer skyddas hela året genom förbud för fiske med nät och ryssja.
  6. Marin flora och fauna skyddas mot störning genom att ankring med släpkätting eller annan förtöjningsanordning som kan skada marina naturvärden förbjuds.
  7. Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas inom ramen för syfte och föreskrifter i den löpande skötseln av reservatet där nya kunskaper bland annat inhämtas genom kontinuerlig övervakning.

Föreskrift A13 och C9 lyder:
I enlighet med 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
*utöva kitesurfing, brädsegling, vattenskidåkning, körning av vattenskoter enligt Karta 2B och cykling, ridning, drakflygning, modellplansflygning eller använda drönare i hela reservatet.